چهار کتابچه ی کریستالوگرافی - علم و مهندسی مواد ایران

علم و مهندسی مواد ایران


+ چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

 

 منبع: http://www.mhmetall.persianblog.ir/


Nanotubes and Nanocones

http://www.jcrystal.com/steffenweber/pb/swpb1.pdf

Fullerenes

http://www.jcrystal.com/steffenweber/pb/swpb2.pdf

Crystal Forms

http://www.jcrystal.com/steffenweber/pb/swpb3.pdf

Crystal Structures

http://www.jcrystal.com/steffenweber/pb/swpb5.pdf

 

 

??????? : عماد ; ???? ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
    ???? ??? ??????()   ???????? ????? ???? ?????? ?????? | ??? ???? ?? ????? | ??????????? | ??? ???? ?? ????? | ??????????? | ??? ???? ?? ????? | ?????